Ghana

Ship.jpg (18217 bytes) VikingShip.JPG (15089 bytes)