Australia

AustraliaBicentenary.JPG (17135 bytes) Dampier&Ship.JPG (12190 bytes)
Flinders&Ship.JPG (15103 bytes) HMSChallenger.JPG (15295 bytes)
LAstrolabe.JPG (15250 bytes) MShipNorvegia.JPG (13454 bytes)
MSKistaDan.JPG (15155 bytes) PenolaSchooner.JPG (14443 bytes)
synimrod.jpg (14239 bytes) Tasman&Ship.JPG (15613 bytes)